טפסים- ועדת אתיקה

דרישות ועדת אתיקה לפני ביצוע מחקר:

/files/interdis/shared/dryshvt_vdt_tyqh_lpny_bytsv_mkhqr_1.doc

 

הצהרת החוקר האחראי למחקר:

/files/interdis/shared/htshrt_hkhvqr_hkhry_lmkhqr_1.doc

 

טופס בקשה לאישור מחקר:

/files/interdis/shared/tvps_bqshh_lyshvr_mkhqr_0.doc

 

טופס הסכמה מדעת להשתתפות במחקר:

/files/interdis/shared/tvps_hskmh_mdt_lhshttpvt_bmkhqr_0.doc